Trung tâm phân tích thử nghiệm vật liệu - QTEST

Trung tâm dịch vụ phân tích thử nghiệm vật liệu – QTEST

Xem chi tiết

Thiết bị, vật tư ngành đúc

Thiết bị, vật tư ngành đúc

Xem chi tiết

Cung cấp sản phẩm đúc thành phẩm

Cung cấp sản phẩm đúc thành phẩm

Xem chi tiết

Dịch vụ kỹ thuật thiết bị

Dịch vụ kỹ thuật  thiết bị

Xem chi tiết

Thiết bị kiểm tra không phá hủy (NDT)

Thiết bị kiểm tra không phá hủy

Xem chi tiết

Thiết bị kiểm tra vật liệu

Thiết bị kiểm tra vật liệu

Xem chi tiết